Tози сайт използва "бисквитки". Оставайки на сайта се съгласяваш с използването на "бисквитки" от наша страна. Разбрах Научи Повече

Гаранция

Гаранционният срок започва да тече от датата на продажба. Търговската гаранция е валидна на територията на Република България. Всички бижута са с 1 (едно) месечна гаранция, а часовниците с 24 (двадесет и четири) месечна гаранция, при спазени правила и условия на гаранцията. Гаранцията покрива производствени дефекти, появили се по време на притежание на бижу или часовник, закупени от верига магазини и щандове REDS Fashion Jewelry & Watches. Гаранционните условия за всеки модел и марка са различни и ще ви бъдат разяснени в момента на покупката.

Гаранцията на производителя не покрива

При всички марки часовници и бижута, предлагани от REDS Fashion Jewelry & Watches, гаранцията не покрива: батерия,  счупено стъкло, повредена верижка, скъсана, зацапана, изтъркана каишка, драскотини по всички части на часовника/ бижуто, счупена коронка, нарушено покритие. Всяка повреда в следствие на неправилно използване на часовника или бижуто, неправилно транспортиране, липса на грижа, злополука, вдлъбване, изпускане и др., всички щети, породени от износване и стареене.

Гаранцията се анулира, когато часовникът или бижуто е отваряно и ремонтирано в неоторизиран сервиз. Ако Вашето бижу или часовник се повреди, моля да се обърнете към представител на фирма ЕН БИ ДЖИ ЕООД в най-близкия до Вас магазин REDS Fashion Jewelry & Watches или се обадете на тел. 02/988 10 22. За всяка рекламация трябва да се предостави предостави попълнена гаранционна карта.

Настоящата гаранция на производителя не засяга правата на купувача, спрямо продавача, нито което и да било от другите законни права, които продавачът или купувачът може да притежават. Независимо от търговската гаранция потребителят може да се възползва от законовата гаранция съгласно ЗЗП.

Права на потребителите съгласно ЗЗП

Чл. 112.

(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно, или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако няма липса на несъответствие: 2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113.

(1) (Нова -ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. I - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърти в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 20 11 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 14.

(4) (Предишна ал. З -ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114.

(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:  1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;  2. намаляване на цената. 

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115.

(1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане па споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването па правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Чл. 116. Продавачът, който отговаря за несъответствието на потребителската стока, има право на иск за обезщетение за претърпените вреди срещу лицето, което е причинило несъответствието, ако се намира в пряка или косвена договорна връзка с него, както и срещу производителя, когато той отговаря за несъответствието на стоката. Всяка клауза в договор, която ограничава или изключва тези права на търговеца, е нищожна.

Чл. 117.

(1) Търговска гаранция в всяко задължение, поето от продавача или производителя към потребителя, да възстанови цената, заплатена за потребителската стока, да замени или поправи стоката или да положи други грижи за нея, без това да е свързано с разходи за потребителя, когато потребителската стока не отговаря на условията, обявени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в рекламата, свързана с него.

(2) Търговската гаранция обвързва този, който я предоставя, съобразно условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция и в рекламата за нея.

Чл 118. (Изм. -ДВ. бр. 18 от 2011 г.) Търговската гаранция се предоставя на потребителя в писмена форма или на друг траен носител, който е достъпен за него.

Чл. 119. (Изм. - ДВ. бр. 18 ат 2011 г.)

(1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за: 1, правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115. и посочва ясно. че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 - 115; 2. съдържанието и обхвата на търговската гаранция: 3. съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция: име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция

(2) В случай, че търговската гаранция се предоставя от производител, който няма представител на територията на страната, и в заявлението за предоставяне на търговска гаранция липсва информацията по ал. 1, т. 1, тази информация се предоставя на потребителя по подходящ начин от продавача.(3) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.

Чл. 120. (От.м. -ДВ, бр. 18 от 2011 г.)

Чл. 121. (Изм. -ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Неспазването на някои от изискванията на чл. 118 ч 119 не води до недействителност на търговската гаранция и потребителят може да се позове на нея и да претендира за изпълнение на посоченото в заявлението за предоставяне на търговска гаранция.

Препоръки за поддръжка и инструкция за употреба

Часовници

Вашият часовник, подобно на всички прецизни микромеханични устройства, трябва да преминава през техническо обслужване поне веднъж на всеки две години в оторизиран сервиз.

Бижута

За да бъде в добро състояние вашето бижу, е неоходимо да се грижите добре за него. За целта то не трябва да попада в контакт с разтворители, химически субстанции, лакове и парфюми. Не е препоръчително да има контакт с твърда вода, тъй като тя може да наруши покритието на Вашето бижу, както и да бъдат увредени елементите с кожа. Бижуто да се сваля при миене, къпане и да не се потапя във вода. За да поддържате блясъка на бижуто е необходимо периодично да го почиствате с мека кърпа.

Кварцов аналогов часовник с ден и дата

Сверяване на дата — Издърпайте коронката на средно положение. Чрез въртене на коронката в едната посока сверявате датата, а в другата посока сверявате деня от седмицата. Издърпайте коронката до край и сверете часа. Натиснете и приберете коронката до край

Кварцов аналогов часовник с ден и хронометър

Сверяване на дата — Издърпайте коронката на средно положение. Въретете коронката докато се покаже желаното число. Издърпайте коронката до край и сверете часа. Натиснете и приберете коронката.

Използване на хронометър — Натиснете горен десен бутон за стартиране на хронометъра. Натиснете долен десен бутон за стопиране на хронометър. Натиснете долен ляв бутон.за да нулирате хронометъра.

Механичен (автоматичен) часовник

Сверяване на дата — Издърпайте коронката на средно положение. Въретете коронката докато се покаже желаното число. Издърпайте коронката до край и сверете часа. Натиснете и приберете коронката.

Самонавиващото устройство на автоматичния часовник поддържа постоянно навит, докато се носи от някого. Ако го свалите от ръката си той ще продължи да работи поне още 36 часа.

Водоустойчивост

В следствие на силен удар, часовникът може да загуби своята водоустойчивост без изобщо да разберете. Следователно ако възнамерявате да го използвате под вода, не пропускайте в никакъв случай да проверявате неговата водоустойчивост поне веднъж на всеки 12 месеца. Ако поради някаква причина корпусът трбява да бъде отворен уведомете представител на „ЕН БИ ДЖИ" ЕООД, че желаете да се проверят водонепропускливите уплътнения около коронката и на гърба на корпуса.

Гаранцията се предоставя от фирма „ЕН БИ ДЖИ" ЕООД (официален вносител за България). Адрес гр. София, Бул.Витоша 180, ет.4, тел.02/988 10 22.